Hur skapar vi slut på dominans?

Den globala processen till
The Midlight Meditation

Av Carl Johan Calleman
Webbsida: www.calleman.com

Dominans som företeelse uppkom, enligt vad vi vet, i början av den tidsperiod som i mayakalendern kallas den Stora Cykeln, nämligen år 3114. Denna Cykel frambringade en ny typ av medvetande, vilket resulterade i att av sociala hierarkier, patriarkaliska religioner, monarkier och organiserade krig med användning av metallvapen plötsligt uppkom. Detta skedde först i Egypten och bland sumererna. Leonard Shlain har i boken The Goddess versus the Alphabet beskrivit hur skriftspråkets uppkomst (vilket speglar vänster hjärnhalvas dominans) innebar att de kulturer som dyrkade gudinnor och det feminina stegvis försvann. Dessa kulturer hade varit förhärskande i stora delar av världen innan dessa första patriarkala civilisationer vällde fram.

Under en lång period har de uttryck för dominans som uppkom under denna tid framställts som naturliga och delar av den mänskliga naturen. Dominans har setts som en självklar del av de mänskliga relationerna och utifrån detta synsätt har vi ända sedan dess förväntats att helt enkelt acceptera dess olika uttryckssätt, vilka har genomsyrat människans liv. Fenomenet dominans är också något som vi internaliserat och tillämpat mellan olika delar av oss själva. Under lång tid har vår feminina aspekt dominerats av vår maskulina aspekt, utan att vi ens varit medvetna om det.

Under en tid, faktiskt ända sedan början av den Fjärde Världen år 1947, har emellertid en ny form av medvetande, som främjat den intuitiva högra hjärnhalvan, börjat påverka våra liv på ett märkbart sätt. Detta sker som en del av den kosmiska planen. Även om detta nya medvetande manifesterat sig i form av olika vägar till individuell healing och ökad jämlikhet i personliga relationer, så påvisar dessa fenomen även på en kollektiv nivå den riktning i vilken mänskligheten och planeten nu utvecklas.

Jag anser att tiden nu är inne för att vi verkligen ska börja använda oss av de slutsatser vi kan dra från mayakalendern, för att stödja transformationen av människans liv i riktning mot upplysning. Det faktum att själva fenomenet dominans är en aspekt av medvetandet som präglat människorna från inledningen av den Stora Cykeln har mycket vittomfattande konsekvenser. För det första innebär det att de olika uttryck för dominans som uppstod för cirka 5000 år sedan verkligen var ett resultat av ett medvetande som härskat enbart i en viss Cykel. Detta innebär i sin tur att de uttrycken inte är del av en fix mänsklig natur, utan av den speciella medvetandeutveckling som just denna cykel bar fram.

Denna patriarkaliska form av medvetande verkar emellertid ha varit en del av den gudomliga planen och de olika uttryck det skapade kan i slutänden också ha inneburit vissa betydande fördelar för människorasen. Följaktligen skapade dess denna Cykels intellektuella mentalitet den teknologi som har gjort livet avsevärt mycket bekvämare på senare tid och ett antal av dess yttringar måste ses som önskvärda framsteg på mänsklighetens väg. Trots det verkar det som att den vänstra hjärnhalvans dominans, på en inre nivå orsakade människan en känsla av separation och ur detta har det mesta av det mänskliga lidandet fötts. I min bok Mayakalendern-mänsklighetens väg mot ett upplyst medvetande (Energica, maj 2005 ) har jag beskrivit huvuddragen i de medvetandeförändringar som skedde då den Stora Cykeln inleddes. Min slutsats blir att vi har fått betala ett högt pris för de yttre framstegen i människans liv – nämligen förlusten av en inre helhet och harmoni.

En annan konsekvens av mayakalendern är att allteftersom nya och högre nivåer (Undervärldar) av medvetande börjat påverka människorna, så har det patriarkaliska medvetandets herravälde under den Stora Cykeln minskat i betydelse och kommer t o m att upphävas. Den exakta rytmen i denna process kan troligen ingen människa förutsäga, men dess huvudsakliga inriktning förefaller klar: Vi kan förvänta oss att den innevarande Galaktiska Undervärlden kommer att innebära slutet på dominans. Den här Undervärlden utvecklas under en tidsperiod som är så kort som tretton tun (360-dagars perioder) och den tar slut den 28 oktober 2011. Den här Undervärlden medför inte bara en tidsacceleration, utan också avsevärd turbulens, eftersom varje energipuls som främjar höger hjärnhalva också innebär att många av våra föreställningar om världen kommer att kullkastas. De nuvarande våglika pendlingarna i det mänskliga medvetandet, vilka är beskrivna i mayakalendern som olika tidsenergier, ifrågasätter gång på gång allt vi trott oss veta. Vem dominerar egentligen vem? På den världspolitiska arenan är svaren sällan självklara. Det ligger i den innevarande Undervärldens själva natur att det kontinuerligt skapas nya synteser i synsätten mellan den högra och vänstra hjärnhalvan, varefter de kort därefter delvis upplöses. Desto större anledning har vi att inte lita på någon guru som försöker utöva temporär dominans istället för att tjäna mänsklighetens bästa. Denna pendling gör det svårt även för mycket mediala människor att förutsäga händelseutvecklingen, eftersom förutsägelser alltid uppstår i det medvetandefält som härskar vid en specifik tidpunkt och ingen är undantagen från sådan påverkan.

Det finns trots det en riktning i den nuvarande medvetandeutvecklingen. Denna riktning pekar mot jämlikhet och mot dominansens upphörande. För varje energipuls förstärks uttrycken för den högra – intuitiva och holistiska – hjärnhalvan, allt mer. Denna hjärnhalva som under cirka 5000 år har dominerats av den vänstra - logiska och intellektuella – hjärnhalvan. Beroende på de specifika funktionerna hos den högra hjärnhalvan tenderar dessa nya pulser att föra människor bort från den linjära tiden och istället få dem att leva mer i nuet. Denna process skapar då också möjligheter för oss att få ett slut på dominansförhållanden inom oss själva. Då kommer även omvärldsprojektionerna av vänster hjärnhalvas dominans (vilka från början bidrog till att skapa de sociala hierarkierna) att upphävas.

Kanske var det denna ”högra hjärnhalvas återkomst” som omtalades i Jesu bergspredikan, en predikan som under lång tid förefaller ha haft så lite aktualitet i människans historia. Om vårt medvetande utvecklas enligt en gudomlig plan (vilket jag anser otvetydigt bevisat av mayakalendern) så kan vi studera denna plan och då blir i alla fall min egen slutsats att tiden nu är inne för Bergspredikan att uppfyllas. Men även om det nu finns ganska rationella anledningar för att tro det, så behöver vi också ha tillit till processen, vilket i själva verket innebär tillit till själva den gudomliga skapelseprocessen. Tillit kan endast komma från en källa inom oss själva.

Beroende på vår tillit till den process som genereras av den Galaktiska Undervärlden kan vi välja att aktivt delta i den eller inte, och det är uppenbart att det valet kommer att ha mycket långtgående konsekvenser. Låt oss begrunda följande: ifall det är sant att alla problem som nu plågar mänskligheten har sin grund i dess separation från den gudomliga källan – då står vi nu inför ett stort steg. Orsaken är att denna separation är ett resultat av vår egen inre obalans, där en halva av oss dominerar över den andra. Vi har inte bara varit separerade från det gudomliga, utan också från vårt eget sanna jag, p.g.a. effekterna från det medvetandefält som härskat över oss de senaste 5000 åren. Polariseringen i medvetandet har skapat en dominans av det västra halvklotet (=vänstra hjärnhalvan) över det andra och därigenom har vi inte kunnat uppleva oss själva som en del av Alltet. Följaktligen har vi också på själva medvetandenivån varit separerade från oss själva, från de andra levande varelserna, från Jorden och från Kosmos. Det är då inte underligt att biosfären till exempel är hotad av klimatförändringar orsakade av människans utsläpp. Den medvetandeform som härskat över oss under lång tid har skapat vår separation från Jorden. Att så har skett är så att säga ingens fel, eftersom denna dominans har motsvarat en specifik fas - med ett specifikt syfte - i den gudomliga evolutionsprocessen. Den Stora Cykeln syftade inte enbart till att ge livet en högre potential via tekniska framsteg, utan också till att skapa ett medvetande hos människorna om det gudomliga. Även om denna separation var en nödvändig fas i vår utveckling, vilken kan spåras mycket exakt genom de olika baktunerna i mayakalendern så verkar det nu – när vi befinner oss i mitten av en ny Undervärld – som att tiden är kommen för att skapa ett slut på dominans.

Jag anser att huvudsyftet med den Galaktiska Undervärlden – vilken inleddes den 5 januari 1999 och slutar den 28 oktober 2011 – är att dominansen ska upphöra. Likväl fordrar den processen vår aktiva medverkan för att bli lyckosam, eftersom det ju är vi människor som upprätthåller denna dominans. Hur skall då detta uppnås? Jag har för egen del inga standardrecept att plocka fram. Vad jag kan bidra med är kunskap ur mayakalendern om utvecklingsrytmen i denna process, samt kunskapen om vilka datum vi ska fokusera vår uppmärksamhet på för att förverkliga processen.

 

Låt oss titta lite närmare på vad dominans är. Det är en form av medvetande med mycket mer vittgående konsekvenser än vad vi troligen oftast föreställer oss. Vi tar för givet att en kvinna som misshandlas av sin man är dominerad av honom, men om vi tittar närmare på saken så förefaller det som att båda dessutom domineras av något annat: ett polariserat tänkesätt. Faktiskt uttrycker båda två dominans eller obalans i sina individuella tänkesätt, vilket i sin tur är orsakat av den ovan nämnda polariseringen i medvetandet.

Klart är att dominans inte kommer till uttryck enbart i de flesta personliga relationer, utan också existerar på en mer storskalig, kollektiv nivå, i de flesta ekonomiska förhållanden, där några parter dominerar de andra. Eftersom vi som art under så lång tid varit underordnade ett obalanserat medvetande tror vi dock att det enbart är normalt att dominans existerar även i världen runtomkring oss, på politikens och ekonomins arena. De flesta människor är absolut övertygade om att detta är det enda sätt som världen kan fungera på. Men den ekonomiska dominans som några utövar över andra är i verkligheten bara en konsekvens av att den abstrakta, vänstra hjärnhalvan dominerar hos alla inblandade individer. Det är denna hjärnhalva som tenderar att förvandla livets verkliga värden till de siffror och abstraktioner som är den nuvarande ekonomins drivkraft. Jag tycker att vi ska börja drömma om vad som skulle kunna ske med de ekonomiska förhållandena ifall vänster hjärnhalvas dominans skulle upphöra.

Människor kan också vara dominerade på andra sätt, av läkemedel, droger, alkohol och en rad olika levnadsvanor, vilka förhindrar oss från att kunna leva som de gudomliga, upplysta varelser vi egentligen är. Detta kan förefalla vara ett tillstånd som inte har något att göra med den ekonomiska dominansen, men - på en medvetandenivå – är det samma dominans det handlar om. Det bör också påpekas att andliga grupper inte på något sätt är befriade från dominans. Ingen kan vara helt undantagen, eftersom dominans har förmedlats av hela planetens medvetandesfär, vilken har en väst/öst-polarisering med vilken våra vänstra/högra hjärnhalvor står i holografisk resonans. Vi har alla erfarenhet av många olika uttryckssätt för dominans, och vet att det finns ett brett spektrum av metoder för att arbeta med flera av dessa uttryck på individuell nivå. Om vi dessutom ur mayakalendern drar slutsatsen att dominans är ett fenomen, som har härskat över det mänskliga sinnet enbart under en begränsad period på 5000 år, och att detta fenomen nu successivt kommer att upphöra, så kan vi troligen också handskas med det på den kollektiva medvetandenivån. Det kanske inte behöver sägas, men dominans kommer inte att försvinna enbart genom att vi angriper folk som utövar dominans, för det innebär ju bara att vi själva försöker utöva dominans. Vi kommer inte heller att kunna sätta punkt för dominans genom att bara klaga på det. Uppgiften är att utplåna dominans genom att rensa ut själva fenomenet dels från hela mänskligheten och dels från alla dess enskilda individer. Detta kan vara en svår uppgift som kommer att innebära insikter som får oss att se på oss själva i ett ljus som vi kanske inte vill.

Det här låter kanske som att försöka lyfta sig själv i håret, men trots det visar historien att fenomen, som före mittpunkterna i tidigare Undervärldar varit helt otänkbara, plötsligt uppstått exakt i samband med dessa. Detta utvecklar jag mer i mina tidigare artiklar (se min webbsida www.calleman.com). Utan dessa fenomen skulle hela den följande utvecklingen i den aktuella Undervärlden ha varit otänkbar. Därför har vi skäl att förvänta oss att något viktigt också kan komma att ske i samband med den förestående mittpunkten, den 1-2 juni 2005 (13 Ahau och 1 Imix). Jag misstänker dock att det krävs av oss vid denna mittpunkt att vi deltar aktivt och faktiskt väljer att utplåna dominans. För att göra det måste vi medvetet välja att bli medskapare tillsammans med det gudomliga. Den Fjärde Dagen i den Galaktiska Undervärlden skapar ett stödjande kraftfält för att frigöra oss från dominans, men vi måste själva utföra jobbet!

Att skapa ett slut på dominans innebär i praktiken att bereda väg för friheten, den sanna friheten, den som innebär att vi utvecklas mot enhet och samstämmighet, vilket jag tror är den naturliga strävan för människans själ. Det är inte liktydigt med friheten att köpa just den bil man vill ha eller att få rösta på sitt riksdagsparti med vissa bestämda tidsintervaller. Det är den frihet som innebär att själen får utvecklas, fri från sina tidigare begränsningar. Det innebär frihet från att domineras, men också frihet från att utöva dominans. Detta betyder i sin tur frihet för oss själva att vara och att låta andra vara. Stå med hjälp av vår egen kraft. Frihet att se oss själva och andra som vi verkligen är, utan att begränsas av olika former av dominans. Det första självklara steget mot denna frihet är att kunna se och känna igen fenomenet dominans inom och omkring oss själva.

Jag anser att det finns sekundära steg som vi också bör ta för att aktivt närma oss denna frihet. De optimala tidpunkterna för att genomföra dessa steg, i samklang med den gudomliga planen, finns i mayakalendern. Det som först och främst kan fungera just för att skapa frihet från all dominans är att vi är i samklang med det Kosmiska Världsträdet. På så vis ställer vi oss i direkt kontakt med den källa som genererar de växlande energifält som utvecklar vårt medvetande. Det finns också olika tekniker för att transformera vårt medvetande, såsom Deekshas, vilka kan ge oss den kraft vi behöver för att befria vårt eget sinne från dominanstänkande. Dessutom finns mer traditionella och etablerade sätt att höja våra energier, såsom meditation och yoga, för att bara ta ett par exempel. Jag tror att det också kan finnas ett stort antal visualiseringstekniker och sätt att arbeta med vårt inre, vilka kan fungera för att aktivt bryta alla slags bindningar till dominans som vi har inom oss själva och i relationer till andra. Eftersom dominanstänkande är något vi bär inom oss själva är det svårt att förstå hur vi skulle kunna skapa ett slut på detta fenomen utan att själva delta aktivt.

Vad som också behövs i denna förberedelse är att vi aktivt granskar de uttryck som dominansen tar inom oss själva. Helt klart måste vi undvika att utöva dominans och behöver då den självkänsla och gudomliga inspiration som behövs för att värdesätta oss själva utan att behöva dominera andra. Inte bara det. De metoder och tekniker som behövs för att utplåna dominans och bereda väg för själens frihet är f n troligen bara delvis tillgängliga. Så under denna skapelseprocess i den Galaktiska Undervärlden, som uttrycker de nya ”höger-hjärnhalve-energierna” måste vi aktivt undersöka och utveckla de andliga verktyg, som behövs för att sätta punkt för dominans. Detta är inget som någon person kan utföra ensam. Det kräver att flertalet deltar, och – inte minst - så kräver processer ägnade att utplåna dominans ofta att många personer gör en insats tillsammans.

För egen del anser jag att vi kan uppnå detta, men bara ifall vi arbetar tillsammans med den gemensamma målsättningen att uppnå en värld befriad från dominans. Vi måste utveckla metoder allteftersom processen framskrider och även inse att varje enskilt bidrag kan vara av avgörande betydelse för processen. Det senare ska inte uppfattas som en simpel klyscha. Eftersom vår målsättning är att transformera mänsklighetens kollektiva medvetande, innebär det – bokstavligt talat – att varje individuellt bidrag är en betydelsefull pusselbit i helhetsbilden och därför räknas. Jag anser att The Midlight Meditation inte ska ses enbart som en engångsföreteelse, då vi plötsligt samlas på ett fält, dåsiga efter månader av andlig dvala. 1 juni (13 Ahau) kan vara bara ett etappmål. Att utplåna dominansen kräver av oss alla att vi börjar nu , och deltar i en process av aktiva förberedelser som leder fram till The Midlight Meditation. Tidsplanen för detta kan inte vara annan än den som anges i den Heliga Kalendern, eftersom denna är den enda kalender som visar vägen till samklang med det Kosmiska Världsträdet. Att följa den Heliga Kalendern kan också hjälpa oss att skapa den tillit som behövs i processen, eftersom det kan ge oss insikten att vi utvecklas enligt rytmen i en gudomlig kosmisk plan. Den vägledning som detta ger är en avgörande del av denna process.

”Är det värt ansträngningarna?” kommer somliga att fråga. Ja, om vi betänker saken – har vi egentligen något val? Är det inte tillräckligt med 5000 år i en värld av dominans? Vad kan vara en mer lovvärd och befriande uppgift för våra själar? Är det inte dags nu?

Carl Johan Calleman (5 Jaguar) är initiativtagare till The Oneness Celebration och författare till två böcker om mayakalendern: The Mayan Calendar (Garev, 2001) and The Mayan Calendar and the Transformation of Consciousness (Bear and Co 2004).

Han är filosofie doktor i fysikalisk biologi och har bland annat arbetat som forskare vid Institutionen för Miljöhälsovård vid University of Washington i Seattle, USA, och som cancerexpert inom WHO. Han bor i Orsa.

 

 

 
 
Site Meterwww.yinsikt.se ©Kit Larsen Hughes